<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
joust  
[dʒaust]
danh từ
  • cuộc cưỡi ngựa đấu thương
nội động từ
  • cưỡi ngựa đấu thương
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt