<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
journalier  
tính từ
  • hàng ngày; hằng ngày
những nhu cầu hàng ngày
công việc hàng ngày
  • (từ cũ, nghĩa cũ) công nhật
thợ làm công nhật
  • (từ cũ, nghĩa cũ) hằng ngày thay đổi, thất thường
tính khí thất thường
danh từ
  • người làm công nhật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt