<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
jewellery  
['dʒu:əlri]
Cách viết khác : jewelry ['dʒu:əlri]
danh từ
  • đồ châu báu; đồ nữ trang, đồ kim hoàn (nói chung)
  • nghệ thuật làm đồ kim hoàn
  • nghề bán đồ châu báu; nghề bán đồ kim hoàn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt