<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
jeunesse  
danh từ giống cái
 • tuổi trẻ, tuổi xuân, tuổi thanh niên
ước mơ của tuổi trẻ
sự điên rồ của tuổi trẻ
chết khi đang còn ở tuổi thanh xuân
phản nghĩa Vieillesse . Sénilité
 • thanh niên
(tổ chức) thanh niên cộng sản
 • sự trẻ, sự trẻ trung, sự trai trẻ; nét trẻ trung
vẻ trẻ trung
 • (thân mật) cô gái trẻ, người đàn bà trẻ
   • không còn trẻ trung gì đâu
   • tuổi thanh xuân
   • tuổi hồi xuân
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt