<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
jamais  
phó từ
 • bao giờ, lúc nào
có bao giờ ai đã thấy việc như thế chưa?
 • không bao giờ
một mối tình không bao giờ thoả mãn
không đời nào!
bây giờ hoặc không bao giờ
   • mãi mãi
mãi mãi xa cách
   • mãi mãi
   • muộn còn hơn không
   • không bao giờ, chẳng bao giờ
không bao giờ uống rượu
   • bao giờ cũng chỉ
nó bao giờ cũng chỉ chơi
   • hơn bao giờ hết
   • mãi mãi, đời đời
   • mà không bao giờ
theo đuổi một lý tưởng mà không bao giờ đạt
   • nếu như, nếu mà
nếu như tôi tóm được hắn
danh từ giống đực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt