<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
jaillir  
nội động từ
  • phun ra, bắn ra, toé ra, phọt ra
máu từ vết thương phọt ra
  • loé ra, lộ ra, bật ra
từ trong màn tối một ánh sáng mạnh loé ra
chân lí bật ra từ sự cọ xát ý kiến
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt