<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
itself  
[it'self]
đại từ phản thân, số nhiều themselves
  • bản thân cái đó, bản thân điều đó, bản thân con vật đó
      • tự nó
      • một mình
      • trong bản chất nó, tự nó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt