<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
item  
['aitəm]
danh từ
  • khoản (ghi số...), món (ghi trong đơn hàng...); tiết mục
  • tin tức; (từ lóng) món tin (có thể đăng báo...)
phó từ
  • lại nữa, nữa này (trên một danh sách)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt