<
Trang chủ » Tra từ
issue  
['isju:]
danh từ
 • sự phát ra; sự phát hành; sự đưa ra
ngân hàng phát hành
 • số báo (in ra); số lượng cho ra (tem...)
số mới nhất của một tờ tuần báo
 • vấn đề (đang tranh cãi, đang kiện cáo...); vấn đề chín muồi (có thể quyết định)
đang tranh cãi (vấn đề)
 • kết quả, hậu quả, sản phẩm
 • (quân sự) số lượng (thức ăn, quần áo, súng đạn...) phát một lần (cho một người lính, cho một đơn vị...)
 • lần in (sách...)
 • dòng dõi, con cái
chết tuyệt giống
 • sự đi ra, sự chảy ra, sự bốc ra, sự thoát ra; lòi ra, lối thoát; cửa sông; cái chảy ra, cái thoát ra
 • (y học) sự chảy máu, sự chảy mủ; vết rạch cho chảy mủ
 • (pháp lý) lợi tức, thu hoạch (đất đai...)
   • tiến hành tranh luận với ai về một điểm gì; không đồng ý với ai về một điểm gì
   • không đồng ý với ai; tranh cãi với ai
ngoại động từ
 • đưa ra; phát hành, lưu hành, in ra
 • (quân sự) phát (quần áo, đạn dược...)
 • phát ra, để chảy ra
nội động từ
 • đi ra, chảy ra, bóc ra, thoát ra
 • được đưa ra; được phát hành, được lưu hành, được in ra
 • xuất phát, bắt nguồn; là kết quả, là hậu quả
 • là dòng dõi; là lợi tức, là thu hoạch (của đất đai...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt