<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
iron  
['aiən]
danh từ
 • sắt
 • chất sắt (thuốc bổ)
 • đồ sắt, đồ dùng bằng sắt
 • bàn là, bàn ủi
 • ( số nhiều) xiềng, bàn đạp (ngựa); cái giá (để nắn chân vẹo...)
bị khoá tay; bị xiềng xích
 • (từ lóng) súng lục
   • có nhiều việc trong một lúc
   • có nhiều mưu lắm kế
   • không để lỡ mất cơ hội, không để ngày mai việc gì có thể làm hôm nay
tính từ
 • bằng sắt
 • cứng cỏi, sắt đá
ý chí sắt đá
thể chất rắn chắc
   • quả đấm sắt bọc nhung (nghĩa bóng)
ngoại động từ
 • tra sắt vào; bọc sắt
 • xiềng xích
 • là ủi (quần áo...)
   • giải quyết (khó khăn, vấn đề...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt