<
Trang chủ » Tra từ
invisible  
[in'vizəbl]
tính từ
  • không thể trông thấy được, vô hình
không thể nhìn thấy bằng mắt thường
những mối ràng buộc vô hình
  • không thể gặp được (ở một lúc nào đó)
danh từ
  • vật không nhìn thấy được, vật vô hình; người không nhìn thấy được, người vô hình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt