<
Trang chủ » Tra từ
inventor  
[in'ventə]
danh từ
  • người phát minh, người sáng chế, người sáng tạo
©2018 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt