<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
invade  
[in'veid]
ngoại động từ
  • xâm lược, xâm chiếm, xâm lấn
thực dân Pháp xâm lược Việt Nam năm 1859
mật tràn vào gan
  • tràn lan, toả khắp
mùi nấu thức ăn toả khắp nhà
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt