<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
invadable  
[in'veidəbl]
tính từ
  • có thể xâm lược, có thể xâm chiếm, có thể xâm lấn
  • có thể xâm phạm
  • có thể bị tràn lan
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt