<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
inutility  
[,inju:'tiliti]
danh từ
  • tính chất vô ích
  • người vô ích, người vô tích sự; vật vô ích
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt