<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
inutilité  
danh từ giống cái
  • sự vô ích
  • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) điều vô ích
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt