<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
inutilisé  
tính từ
  • không dùng đến, chưa dùng đến
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt