<
Trang chủ » Tra từ
into  
['intu:, 'intə]
giới từ
  • vào, vào trong
đi vào vườn
vứt giấy vụn vào thùng rác
bước vào bóng đêm
tít tận đằng xa
  • thành, thành ra; hoá ra
dịch truyện Kiều ra tiếng Anh
nhặt gạch vụn để thành đống
chia một lớp thành nhiều nhóm
làm cho ai sợ hãi mà quy phục
  • (toán học), (từ hiếm,nghĩa hiếm) với (nhân, chia)
7 into 3 is 21
nhân 7 với 3 là 21
3 into 21 is 7
21 chia cho 3 được 7
      • say mê điều gì
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt