<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
intestin  
tính từ
  • (văn học) nội bộ
những sự chia rẽ nội bộ
nội chiến
  • (từ cũ, nghĩa cũ) bên trong, trong người
danh từ giống đực
  • (giải phẫu) ruột
ruột non
ruột già
      • đau bụng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt