<
Trang chủ » Tra từ
international  
[,intə'næ∫ənl]
tính từ
  • quốc tế
cảnh sát quốc tế
sự hợp tác quốc tế
  • (thuộc) tổ chức quốc tế cộng sản
danh từ
  • vận động viên trình độ quốc tế
  • cuộc thi đấu quốc tế
Quốc tế cộng sản I
Quốc tế cộng sản II
Quốc tế cộng sản III
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt