<
Trang chủ » Tra từ
interested  
['intristid]
tính từ
một cái nhìn/khán giả chăm chú
tôi sẽ thích thú được biết điều đang xảy ra
  • không vô tư; vụ lợi; cầu lợi
sự viện trợ không vô tư
Với tư cách là một bên có liên quan, tôi không được phép bỏ phiếu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt