<
Trang chủ » Tra từ
interdiction  
[,intə'dik∫n]
danh từ
  • sự cấm chỉ, sự bị cấm
  • (tôn giáo) sự khai trừ, sự huyền chức
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) sự ngăn chặn (tiếp tế...) bằng cách bắn phá đường giao thông
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt