<
Trang chủ » Tra từ
insult  
['insʌlt]
danh từ
  • lời lăng mạ, lời sỉ nhục; sự lăng mạ, sự xúc phạm đến phẩm giá
lời lăng mạ có suy tính trước
lời giải thích đơn giản đến độ chẳng ai thèm nghe
  • (y học) sự chấn thương; cái gây chấn thương
ngoại động từ
  • lăng mạ, làm nhục, sỉ nhục; xúc phạm đến phẩm giá của
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt