<
Trang chủ » Tra từ
inspector  
[in'spektə]
danh từ
  • người thanh tra; thanh tra viên
  • thanh tra cảnh sát
  • người soát vé trên xe buýt hoặc xe lửa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt