<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
insignifiant  
tính từ
  • không lý thú gì, vô vị
cuốn tiểu thuyết vô vị
  • không đáng kể
một số tiền không đáng kể
người không quan trọng, người không có cá tính
chi tiết không đáng kể, chi tiết nhỏ
  • (từ hiếm; nghĩa ít dùng) vô nghĩa
câu vô nghĩa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt