<
Trang chủ » Tra từ
inscription  
[in'skrip∫n]
danh từ
  • câu viết, câu khắc, câu ghi (trên bia...)
  • câu đề tặng
  • sự xuất tiền cho vay dưới hình thức cổ phần
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt