<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
inquiry  
[in'kwaiəri]
Cách viết khác : enquiry [in'kwaiəri]
danh từ
  • câu hỏi (tìm hiểu); yêu cầu (thông tin)
để trả lời cho câu hỏi mới đây của ông, quyển sách mà ông nói đến hiện không có sẵn
tôi đã tiến hành tìm hiểu điều đó
quầy/phòng hướng dẫn
  • ( inquiries ) nơi hướng dẫn; phòng hướng dẫn
tổng đài báo số điện thoại
  • sự điều tra, sự thẩm tra; sự thẩm vấn
mở một cuộc điều tra chính thức
mở một điều tra công khai về việc tiền nong của một doanh nghiệp
qua điều tra mà biết được điều gì
cảnh sát đang điều tra theo nhiều hướng
nhờ thẩm vấn mà tôi biết được điều đó là sự thật
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt