<
Trang chủ » Tra từ
innocence  
['inəsns]
Cách viết khác : innocency ['inəsnsi]
danh từ
  • tính vô tội, tính không có tội
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tính trong trắng; sự còn trinh
  • tính ngây thơ
  • tính không có hại, tính không hại
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người vô tội; người ngây thơ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt