<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
injuste  
tính từ
  • bất công
người thầy bất công
bất công với bạn bè
bản án bất công
  • (từ cũ; nghĩa cũ) vô căn cứ, không có cơ sở
điều nghi kị vô căn cứ
phản nghĩa Juste
danh từ giống đực
  • bất công
khái niệm về cái công bằng và cái bất công
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt