<
Trang chủ » Tra từ
ingredient  
[in'gri:djənt]
danh từ
  • phần hợp thành, thành phần
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt