<
Trang chủ » Tra từ
information  
[,infə'mei∫n]
danh từ
  • sự cung cấp tin tức; sự thông tin
thông tin kinh tế
  • tin tức, tài liệu; kiến thức
  • (pháp lý) điều buộc tội
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt