<
Trang chủ » Tra từ
infectious  
[in'fek∫əs]
Cách viết khác : infective [in'fektiv]
tính từ
  • (y học) hay lây; lây nhiễm
bệnh lây nhiễm
bệnh cúm rất dễ lây
  • (nói về người) có nguy cơ lây bệnh sang người khác
trong lúc bị nhiễm sốt phát ban này, anh vẫn còn dễ lây sang người khác
  • nhanh chóng ảnh hưởng đến người khác; có thể lan truyền sang người khác
lòng nhiệt tình dễ lây lan
tiếng cười dễ lây
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt