<
Trang chủ » Tra từ
inexact  
[,inig'zækt]
tính từ
  • không đúng, không chính xác
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt