<
Trang chủ » Tra từ
industry  
['indəstri]
danh từ
  • công nghiệp, kỹ nghệ
công nghiệp nặng
công nghiệp nhẹ
  • sự chăm chỉ, tính cần cù, tính siêng năng ( (cũng) industriousness )
  • ngành kinh doanh; nghề làm ăn
ngành kinh doanh du lịch
      • người điều hành một cơ sở công nghiệp lớn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt