<
Trang chủ » Tra từ
industriousness  
[in'dʌstriəsnis]
danh từ
  • sự chăm chỉ, tính cần cù, tính siêng năng ( (cũng) industry )
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt