<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
inducteur  
tính từ
  • (điện học) cảm ứng
dòng cảm ứng
danh từ giống đực
  • (điện học) phần cảm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt