<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
indiquer  
ngoại động từ
  • chỉ
lấy ngón tay chỉ vật gì
kim đồng hồ chỉ giờ
chính anh ta đã chỉ cho tôi phương pháp đó
chỉ đường
  • chỉ rõ, biểu thị
lời nói biểu thị tính kiêu căng
  • chỉ định, định
định nơi họp
(hội họa) vài nét để phác qua cảnh sau
  • (y học) đòi hỏi phải
tình trạng đòi hỏi phải trích máu
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt