<
Trang chủ » Tra từ
indifference  
[in'difrəns]
danh từ
ông ta nghiên cứu yêu cầu của tôi một cách thờ ơ
đó là một vấn đề hoàn toàn không quan trọng đối với tôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt