<
Trang chủ » Tra từ
independence  
[,indi'pendəns]
Cách viết khác : independency [,indi'pendənsi]
danh từ
  • sự độc lập; nền độc lập
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt