<
Trang chủ » Tra từ
incurable  
[in'kjuərəbl]
tính từ
  • (nói về bệnh tật) không chữa được, nan y
danh từ
  • người mắc bệnh nan y
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt