<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
inconvénient  
danh từ giống đực
  • điều bất tiện, điều bất lợi
  • (từ cũ; nghĩa cũ) điều phiền phức
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt