<
Trang chủ » Tra từ
improve  
[im'pru:v]
ngoại động từ
  • cải tiến, cải thiện, cải tạo, trau dồi (tư tưởng), mở mang (kiến thức...)
cải tiến lề lối làm việc
cải thiện đời sống
  • lợi dụng, tận dụng
tận dụng cơ hội
      • làm cho tốt hơn, hoàn thiện
cái này thật khó mà hoàn thiện
nội động từ
  • được cải tiến, được cải thiện, trở nên tốt hơn; tiến bộ
sức khoẻ tốt hơn lên
cô ta tiến nhanh về tiếng Anh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt