<
Trang chủ » Tra từ
impossible  
[im'pɔsəbl]
tính từ
  • không thể làm được hoặc không thể có; không thể xảy ra được
một công việc không thể làm được
tôi không thể có mặt ở đó trước 8 giờ tối
quả là không thể nào tiên đoán tương lai một cách chính xác
một câu chuyện không thể có được (không thể tin được)
  • (thông tục) quá quắt, quá đáng, không thể chịu được
một tình thế tuyệt vọng
một kẻ quá quắt, không thể chịu được
danh từ
  • điều không thể làm được, điều không thể đạt được
đòi hỏi/muốn/gắng làm/làm cái không thể đạt được
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt