<
Trang chủ » Tra từ
important  
[im'pɔ:tənt]
tính từ
  • quan trọng; trọng yếu; hệ trọng
một sự kiện/quyết định/thông báo/cuộc họp quan trọng
điều quan trọng sống còn là phải lập tức hủy bỏ lệnh đó
điều quan trọng là sinh viên phải dự tất cả các buổi giảng
lúc này họ cần có thêm tiền, nhưng điều quan trọng hơn nữa là họ cần được giúp đỡ lâu dài
điều quan trọng đối với tôi là anh phải có mặt ở đó
  • có quyền thế, có thế lực
hình như ông ta không phải là người rất trọng yếu trong hệ thống cấp bậc của công ty
      • ra vẻ mình là nhân vật quan trọng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt