<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
imperialist  
[im'piəriəlist]
[im,piəriə'listik]
danh từ
  • người theo chủ nghĩa đế quốc
  • tên đế quốc
  • (sử học) người ủng hộ hoàng đế; người ủng hộ sự thống trị của hoàng đế
tính từ + Cách viết khác : ( imperialistic )
  • (thuộc) chủ nghĩa đế quốc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt