<
Trang chủ » Tra từ
imperialism  
[im'piəriəlizm]
danh từ
  • chủ nghĩa đế quốc
  • đế quốc
  • (sử học) sự thống trị của hoàng đế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt