<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
immigrate  
['imigreit]
nội động từ
  • ( to immigrate to / into ...) vào một nước khác để sống hẳn ở đó; nhập cư
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt