<
Trang chủ » Tra từ
immemorial  
[,imi'mɔ:riəl]
tính từ
  • xa xưa, thượng cổ
từ thời thượng cổ, từ ngàn xưa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt