<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
imaginaire  
tính từ
  • tưởng tượng
bệnh tưởng tượng
mối nguy hiểm tưởng tượng (không có thực)
nhân vật tưởng tượng
  • (toán học) ảo
số ảo
danh từ giống đực
  • điều tưởng tượng, cái tưởng tượng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt