<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
illusion  
[i'lu:ʒn]
danh từ
  • ảo tưởng
có ảo tưởng
nuôi những ảo tưởng
  • ảo giác, ảo ảnh
ảo thị
  • sự đánh lừa, sự làm mắc lừa
  • vải tuyn thưa (làm mạng che mặt...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt